อบรมเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ และการจมน้ำในเด็ก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลนางแล นายเสน่ห์ ภักดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและการจมน้ำในเด็ก โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลนางแล ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ. บ้านดู่มาร่วมให้ความรู้ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีภารกิจในการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติและปัญญาให้เป็นไปตามวัย  ประกอบกับกรมส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง  นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัย ของผู้ปกครองและเด็ก การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย การป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กติดรถยนต์กรณีเด็กจมน้ำ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนางแล ได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กจึงได้จัดโครงการอบรมการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและการจมน้ำในเด็ก ขึ้นมา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Related posts