นายก อบจ.ชลบุรี เข้าเปิดอาคาร โรงเรียนวัดศรีประชาราม สร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้เพียงพอต่อเด็กนักเรียน ที่มีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น

ที่ โรงเรียนวัดศรีประชาราม ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีนายวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า กล่าวต้อนรับ นายวิฑูรย์ หนูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีประชาราม กล่าวรายงาน

สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้มีจำนวนประชากรย้ายถิ่นฐานมาทำงานในนิคมอุตสาหกรรม อมตะชิตี้ มากขึ้น จำนวนนักเรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครองเข้ามาจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสถานที่ของโรงเรียนมีความจำกัดและคับแคบ ดังนั้น โรงเรียนวัดศรีประชาราม จึงได้เสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่/เพื่อรองรับ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครบครัน

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารเรียน ได้สนับงบประมาณก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 9,844,000 บาท สร้างอาคาร คสล. ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 8 ห้องเรียน โดยที่หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ดำเนินการจัดทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล กับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมจัดให้มีพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียนดังกล่าว

Related posts