จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ พื้นถิ่น วันชนเผ่าสากล จัดงานจัดบูธวิธีชีวิตชนเผ่า และขายสินค้าชนเผ่า 7-9 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียง จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาไปสู่การเสริมสร้างมูลค่างานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และงานภูมิปัญญาต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งในการจัดงานครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครแห่งวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า727 ปี มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสู่งานหัตถกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นและหลากหลาย มีทรัพยากรองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น มีความเจริญรุ่งเรื่องทางศิลปวัฒนธรรมมาแต่ช้านาน จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรกว่า 1.7 ล้านคน ร้อยละ 20 ของประซากรทั้งหมด เป็นกลุ่มชนเผาชาติพันธุ์ มีประชาชนกลุ่มชนชาติพันธุ์หลากหลาย แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่สูง คือ กะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) มัง (แม้) ลาหู่ (มูเชอ) ลีชู (ลีซอ) อาข่า (อีก้อ จีนฮ้อ ปะหล่อง (ดาราอั้ง) สั้วะ(ละว้า) เมี่ยน (เย้า) คะอิ่น และกลุ่มพื้นราบ คือ ไทยวน (คนเมือง) ไทใหญ่ (ไตใหญ่) ไทเขิน (ไตเขิน) ไทลื้อ (ตลื้อ)ไทยอง (ไตยอง ซึ่งมีประวัติความเป็นมา มีสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งรวมชุมชนทางสังคมและวัฒนธรรม ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทุนทำงวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันที่ 9 สิงหาคม เป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันชนเผ่าสากล (International Day of World’s Indigenous Peoples) เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์และบทบาทของชุมชนชนเผ่าในการพัฒนา ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ทั่วทุกภาคทั้งที่ เป็นชาวเขาบนภูเขาในภาคเหนือ ชาติพันธุ์ในพื้นราบที่ยังคงเอกลักษณ์ทางภาษา การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี ที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยมากกว่า 40 กลุ่ม ประเทศไทยให้ความสำคัญกับวันนี้ ตั้งแต่ปี 2550เป็นต้นมา ได้มีการรวมตัวกันของชนเผ่าพื้นเมืองจากทุกภูมิภาคเป็นครั้งแรก และจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ขึ้น พร้อมกับประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และมีการจัดกิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับหน่วยงานภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยขึ้นตลอดมาอีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมูลค่างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปให้สอดคล้องกับกิจกรรมเชียงใหม่  เนื่องจากจังหวัดเซียงใหมได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก WCC (World Craft City) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ทำให้เชียงใหม่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและงานและงานหัตถกรรม ความเป็น กษณ์และภูมิปัญญา ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เการท่องเที่ยว ให้ชุมชนได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงกิจกรรมทางภูมิปัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเช่น ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน การแสดงศิลปะพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาองค์ความรู้เสริมสร้างคุณค่าท้องถิ่นส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งเดิมให้คงอยู่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับเครื่อข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นการจัดงานในครั้งนี้ให้ชื่อว่า “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal” เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันที่ 9 สิงหาคม เป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันชนเผ่าสากล (International Day of World’s Indigenous Peoples)เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์และบทบาทของชนเผ่าในการพัฒนา และ แสดงคุณค่าเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองเป็น เสน่ห์ที่ไม่สามารถลอกเลียนได้ภายในงานประกอบด้วยส่วนนิทรรศการ และ การจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการแสดง โดยจะมีพิธีเปิดงานใน วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยพื้นที่งานจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

1.) โชนนิทรรศการ ประกอบไปด้วย- นิทรรศการการแสดงผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ โครงการในพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

– นิทรรศการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์

– นิทรรศการบอร์ดข้อมูลวันชนเผาโลก

2.) บูธขายสินค้าต่างๆ แบ่งออกเป็นหลายโชนดังนี้

ซุ้มแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าหัตถกรรมและอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์

ซุ้มกาดชาติพันธุ์

– บูธขายอาหาร

– บูธขายสินค้า เสื้อผ้า เครื่องใช้

3.) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ (ชนเผ่า)

4.) และกิจกรรม Workshop งานหัตถกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งหมดภายในงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จัดโดยองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Related posts