นายกหนึ่ง อบต.บ่อวิน นำกลุ่มสตรีศึกษาดูงานเพื่อมาพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยนายบรรพต  อุดมศักดิ์  นายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นางกันยิกา เทพประโมง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  นายพรศักดิ์  เหลียงตระกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  นางสาวนริศรา  สงค์สุข รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายเสนห์ กระต่ายเพ็ชร  นายวิโรจน์  พรมจาด  นายสมชัย ไสยวิริยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายยงยุทธ  วังภูงา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

นำกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยเข้าศึกษาดูงานแห่งแรกที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งชันโรง พร้อมทั้งให้กลุ่มสตรีได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การทำยาหม่อง การทำสบู่ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถคอยให้คำแนะนำตลอดการปฏิบัติ

และเดินทางไปศึกษาดูงานแห่งที่สอง ณ แหล่งเรียนรู้ และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (เสื่อสุริยา) จังหวัดจันทบุรี  ในหัวข้อของการตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ปัญหาและอุปสรรควิธีการบริหารกลุ่มเพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จเพื่อให้สตรีได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้และเป็นการกระตุ้นให้สตรีซึ่งเป็นปัจจัยในการผลักดันกิจกรรมต่างๆได้เข้าถึงในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

Related posts