เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 Field Day จังหวัดระนอง ชูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ยกระดับรายได้เกษตรกร

เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 Field Day จังหวัดระนอง ชูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
ยกระดับรายได้เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองระนอง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า หลักการคิดของการจัด Field Day “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” โดยเกษตรกรจะสามารถเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้บริการ
ด้านการเกษตรตามบทบาทภารกิจ โดยผ่านกลไก ศพก. เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตและบริการทางการเกษตรในการจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ การจัดงาน Field day เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการตลาด และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
สำหรับการจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองระนอง ได้ชูประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน และการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอเมืองระนองประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รวม 26,069 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 25,852 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,174 กิโลกรัม/ไร่/ปี
นายสุพิทให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงาน Field day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองระนอง ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็น 1 ใน จำนวน 19 จุด
ทั่วประเทศที่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1.การจัดการสวนปาล์มน้ำมันคุณภาพ
2.การลดต้นทุนในสวนปาล์มน้ำมัน 3.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ำมัน 4.การเสริมสร้างรายได้ในส่วนปาล์มน้ำมัน กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมเสริม ได้แก่ นิทรรศการ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากตลาดเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เครือข่าย ศพก. และวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองและสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองระนอง

Related posts