รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดี รุ่นที่ 2

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอก ธนาวุฒิ จงจิระ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยนายรัตนะ ขาวผ่องประธานกต.ตร.สภ.ศรีราชา พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กก.ตร.สภ.ศรีราชา คณะกต.ตร.สภ.ศรีราชา นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชา

นายอภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา จิตอาสา 904 ข้าราชการตำรวจจิตอาสา วิทยากรต้นแบบครูแม่ไก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กิจกรรมจิตอาสาโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดี รุ่นที่ 2เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2565 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2565 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความ ดี ด้วยหัวใจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายกับทุกหน่วยทั่วประเทศในการจัดทำโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนก่อการดี รุ่นที่ 2 เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล ณ อาคารศรีราชาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 150 คนมีระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วันมีการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา

สาเหตุผลกระทบของอุบัติเหตุจราจรรวมถึงกฎหมายและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และหลังจากอบรมไปแล้วจะไปทำหน้าที่ 1 เป็นจิตอาสาในด้านต่าง ๆและร่วมกันเป็นเครือข่ายเยาวชนก่อการดี เพื่อทำประโยชน์ต่อชุมชน ในพื้นที่ตัวเองต่อไป ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์พัฒนาท้องถิ่นต่อไป

Related posts