โรงเรียนบ้านพันเสด็จในจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีให้กับนักเรียน

เมื่อเวลา09.00 น.ของวันที่ 3 สิงหาคมที่อาคารอเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายสิรวิชฐ์  อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก เข้าร่วมเปิดโครงการ อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี นางสาวจิตสุภา ทิพย์แสง อาจารย์รับผิดชอบโครงการโรงเรียนบ้านพันเสด็จในพร้อมคณะครูให้การต้อนรับมีนักเรียนจากชั้นป4-ป6 เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น167คน มีพระอาจารย์ฐานันดร เหลืองเกษมนิตย์จากวัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยเด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้วยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ คำสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให้ พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม และประชาชนทั่วไปให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัดโรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆซึ่งการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาด้านจิตใจยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ

Related posts