สระแก้วมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอตาพระยา

สระแก้วมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอตาพระยา


*****เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันที่(17 มี.ค.) ณ หอประชุมอำเภอตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2563 โดยมีนายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา กำนัน ผู้ใหญ้าน ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
*****นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 จากสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการส่งหลักฐานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2563 ด้านพืช โดยพื้นที่อำเภอตาพระยา มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 5 ตำบล เกษตรกร จำนวน 5,370 ราย พื้นที่เสียหาย ทั้งสิ้น 64,082 ไร่ แยกเป็น ข้าว 5,190 ไร่ พืชไร่ 58,892 ไร่ โดยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตาพระยาได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น จำนวน 73,384,486 บาท (เจ็ดสิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) เป็นการชดเชยความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)
******นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากปัญหาภัยธรรมชาติที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากสำหรับพี่น้องเกษตรกร และมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ดังนั้น การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรในการป้องกันน้ำท่วมหรือฝนแล้งจึงเป็นสิ่งที่จังหวัดสระแก้วให้ความสำคัญและร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาแหล่งน้ำในการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับเกษตรกรของจังหวัดสระแก้ว สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอตาพระยาที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2563 ขอให้เกษตรกรใช้เงินที่ได้รับให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาจะต้องร่วมกันวางแผนอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อจะได้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ และฝนจะได้ตกตามฤดูกาลในปริมาณที่เหมาะสมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2563 ในวันนี้ จากที่เกษตรจังหวัดได้กล่าว จังหวัดสระแก้วมีปัญหาภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากสำหรับพี่น้องเกษตรกร เพราะจาก 9 อำเภอประสบอุทกภัย 8 อำเภอและมีผลกระทบต่อการประกอบ อาชีพการเกษตรซึ่งต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้น การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรในการป้องกันน้ำท่วมหรือฝนแล้งจึงเป็นสิ่งที่จังหวัดสระแก้วให้ความสำคัญและร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาแหล่งน้ำในการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับเกษตรกรของจังหวัดสระแก้ว
***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts