ผอ.ศปพร. สืบสาน รักษา ต่อยอด จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการศิลปาชีพสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ผอ.ศปพร. สืบสาน รักษา ต่อยอด จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการศิลปาชีพสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17 มีนาคม 2564 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการศิลปาชีพสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่151 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 3 พร้อมด้วยสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ให้การต้อนรับ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ซึ่งได้มีกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ จำนวน 18 กลุ่ม มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 249 คน ได้แก่ 1. กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ,2.กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู ,3.กลุ่มศิลปาชีพบ้านเขาสำนัก ,4.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านเขาตันหยง ,5.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านดาฮง ,6.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านไอร์บาลอ ,7.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านโคก ,8.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านปลักปลา ,9.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านยูโย ,10.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าวัดพระพุทธ ,11.กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธ ,12.กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านโคกมะม่วง ,13.กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านปลักช้าง ,14.กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านทุ่งฝ้าย ,15.กลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้ นิคมสร้างตนเอง อ.สุคิริน ,16.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้า บ้านน้ำขาวยะกา ,17.กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าบ้านโต๊ะเด็ง และ18. กลุ่มศิลปาชีพปักผ้า   บ้านตอหลัง

 

โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงาน โครงการศิลปาชีพ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทาน โครงการศิลปาชีพในจังหวัด นราธิวาส เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ราษฎรตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ไว้เป็นมรดกของปวงชนชาวไทยสืบไป มีผลิตภัณฑ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา ผ้าปักลายต่างๆ ผ้าฝ้ายผ้าไหมทอ ไม้แกะสลัก ได้นำส่ง กองงานศิลปาชีพสวนจิตลดา และได้รับค่าตอบแทนพระราชทาน จึงแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม การวางรากฐาน การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ภายใต้ปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป

▪️▪️ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้มอบเสื้อบาติกโครงการศิลปาชีพ ถุงยังชีพ และบัตรประจำตัวสมาชิกโครงการศิลปาชีพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่พี่น้องสมาชิกโครงการศิลปาชีพ พร้อมทั้งพบปะพี่น้องสมาชิกโครงการศิลปาชีพ โดยกล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้มีจิตสำนึกรักหวงแหน และพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรู้หลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำรงชีวิตอย่างยังยืนภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จงรักษาและต่อยอดโครงการศิลปาชีพของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ไว้เป็นมรดกของปวงชนชาวไทยสืบไป

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

 

Related posts