เมืองพัทยาเปิดโครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 1 ส.ค.65 ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานใฝกล่าวเปิดโครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วม

สำหรับโครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC โดยปัจจัยสำคัญคือการพัฒนาระบบการศึกษา ให้มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งด้านอาชีวศึกษา โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศ ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

จึงจะต้องเป็นการสร้างประเทศให้ทันสมัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก และจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

สำนักการศึกษาเมืองพัทยา โดยฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ได้จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับประชาชน และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเมืองพัทยา กับสวนนงนุช พัทยา และตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชนได้ต่อไป

Related posts