กิจกรรมพัฒนา ชุมชน ร่มเย็นเป็นสุข สร้างสรรค์พัฒนาจิตใจ ตนเอง

อำนาจเจริญ

กิจกรรมพัฒนา ชุมชน ร่มเย็นเป็นสุข สร้างสรรค์พัฒนาจิตใจ ตนเอง

วันที่ 17 มีนาคม2564

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่า ร.ต.ท. วิชัย กัธินาม ชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์สภ.เสนาคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลากลางบ้านคึมชาต

ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุมีผู้ มาร่วม กิจกรรม เป็นจำนวนมาก โดยมี..ชมรมเครือข่าย พลังพัฒนาสตรี อำนาจเจริญ ประธานเครือข่าย นางพุทธรักษา ภูย่านาง พร้อมคณะ ได้มา ให้ความรู้ อยู่อย่างไร ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะผู้สูงอายุสุภาพสตรี ก็ร่วมกัน เสวนาชุมชนมีความสามัคคี ทุกคนมีความอบอุ่น เฉพาะผู้นำชุมชนก็ให้ความสำคัญ พัฒนาชุมชน บ้าน.วัด.โรงเรียน ผสานกันอย่าง ยังมีชุดจิตอาสา ชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธร เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จะมาให้ความรู้มาให้ความอบอุ่น ร่วมกิจกรรมทุกทุกด้านเป็นงานวัดงานโรงเรียนงานในชุมชนตลอดทั้งชมรมเครือข่าย ชมรมเคือข่ายพลังพัฒนาสตรี อำนาจเจริญ มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมให้กำลังใจกับกลุ่มสตรีชุมชนแห่งนี้ตลอด ผู้สื่อข่าว ได้ สอบถามปราชญ์ชาวบ้านโดยเป็นศิลปินหมอแคนหมอลำพื้นบ้านหมอลำกลอนก็เป็นผู้ที่มีความสามารถเป่าแคนเปนเรืองราววาทะศิลปหมอลำกลอนก็จะมารำกลอนเล่าเรื่องราวรำอวยพรก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจโดยเฉพาะลำอวยพรให้อยู่ดีมีสุขทุกคนชื่นบานยิ้มอย่างมีความสุข คุณครู.กศน.ได้กล่าวขอบคุณ ท่าน ที่มาส่งเสริมเติมเต็มให้กับชุมชนพัฒนา สร้าง ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามอยู่ดีมีสุขของชุมชน ตลอดไป

ภาพ/ทีมข่าว/.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล.รายงาน

Related posts