นครนายก พิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ สืบสานรักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ

นครนายก พิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ สืบสานรักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลเขาพระ จัดพีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ สืบสานรักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ที่บ้านวังรี หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายพงศ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เป็นประธานในพิธีโครงการ สืบสานรักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีธีรพงศ์ ตาดเล็ก ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขานครนยก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ผู้นำชุมชนเครือข่ายครูฝายมีชีวิต และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเขาพระ เข้าร่วมในพีเปิดงานจำนวนมาก

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลร่วมกับกระทรวงการคลัง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน จึงมีการจัดสรรงบประมารสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการ สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 68 ฝาย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts