นายอำเภอพระประแดง ผู้นำทำก่อนตัวอย่างที่เห็นจริง ต่อยอดเสริมพลัง สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตภัยโควิด-19 

นายอำเภอพระประแดง ผู้นำทำก่อนตัวอย่างที่เห็นจริง ต่อยอดเสริมพลัง สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตภัยโควิด-19

 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

เวลา 08.00 น.

 

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอพระประแดง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการของอำเภอพระประแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ร่วมปฏิบัติการ Kick Off กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง โดยการปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติม ได้แก่ พริก มะเขือ สะระเเหน่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาด และผักชี เป็นต้น ทั้งนี้ได้เชิญชวนคนพระประแดง ให้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอพระประแดง เปิดเผยว่า ปฏิบัติการ Kick off กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ในวันนี้ เพื่อให้ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความสุข ความมั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อยอดเสริมพลัง สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ สามารถลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยไร้สารพิษ และเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครัวเรือน จากกิจกรรมร่วมกันช่วยปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยยึดหลักการดำเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดคือ “ผู้นำต้องทำก่อน” รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

 

ในการนี้ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอพระประแดง ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) จำนวน 10 ชนิด มะเขือเทศ มะเขือเปาะ พริก กวางตุ้ง คะน้า กะเพรา แตงกวา ตั้งโอ๋ โหระพา และผักบุ้ง แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการของอำเภอพระประแดง กำนัน ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอบางกรวย เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกยังบ้านพัก อันเป็นผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง และเป็นการต่อยอดการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และเป็นการขยายผลการต่อไป สู่ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวในครั้งนี้ แม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่จะเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวอย่างยั่งยืน การรณรงค์ กระตุ้น ส่งเสริม ให้พี่น้องประชาชนมีวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่น เกิดวัฒนธรรมของการเกื้อกูล เพื่อในทุกชุมชนทั่วประเทศ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้องชาวพระประแดง หรือพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ มาร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความสุข สร้างความมั่นคงในชีวิต โดยสามารถแบ่งปันความรู้สึกดีๆ แบ่งปันภาพกิจกรรม แบ่งปันผลงาน แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ในการปลูกผักสวนครัว โดยการเข้าเป็นสมาชิก Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว ให้เป็นมรดกสู่ลูกหลาน สู่อนาคต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนสืบไป

Related posts