อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564


วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบึงพระรามชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการท่อส่งก๊าซบนบกเส้นที่ 5 ในการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พาดผ่าน 5 อำเภอ ประกอบไปด้วย 1. อำเภอวังน้อย 2. อำเภอบางปะอิน 3.อำเภอบางไทร 4.อำเภอลาดบัวหลวง 5.อำเภอเสนา รวม 27 ตำบล รวมระยะทางทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดประมาณ 68 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างเป็น 3 วิธีการ ได้แก่ การขุดเปิด 49.5 กิโลเมตร วิธีการดันลอด 42 จุด และวิธีการเจาะลอด 20 จุด ซึ่งมีแผนการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาก่อสร้างในพื้นที่ประมาณ 20 เดือน ซึ่งแผนการก่อสร้างจะมีกำหนดเลื่อนออกไปจากเดือนตุลาคม 2563 เป็นช่วงต้นปี 2564 ซึ่งโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ EIA ครบถ้วน ในด้านต่าง ๆ เช่นมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ เสียง ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน คุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้านศิลปกรรมและโบราณคดี ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย อีกด้วย

เดชา   อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.