ศรีสะเกษ มอบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบยอดสถานภาพกำลังพลและเครื่องแต่งกายแก่ชรบผู้ดูแลความทุกข์สุขประชาชนในพื้นที่อำเภอภูสิงห์

เมื่อเวลา 11.00 น ของวันที่ 28 มิถุนายน2565 ที่ศาลาประชาคมสิงหคีรี อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำนายอำเภอภูสิงห์  ผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เป็นประธานมอบชุดแก่กำลังพลชรบ.หมู่บ้านโดยมีนายสุพจน์  ไชกุฉิน  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงกล่าวรายงาน ด้วยชุด ชรบ.จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีตัวแทนจากชุมชนมีส่วนการทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับหน่วยงานราชการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่แต่ละชุมชนหมู่บ้าน

มีส่วนร่วมในการทำงานแบบบูรณาการกับทางราชการ  โดยเสียสละไม่มีค่าตอบแทน  ในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของตนเอง เช่น การอยู่เวรยามในหมู่บ้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการในด้านต่างๆแก่ประชาชนชุมชน ร่วมมือกันสอดส่องดูแลพฤติการณ์ของบุคคลในหมู่บ้านหรือบุคคลแปลกหน้า ที่เข้ามาที่กระทำผิดผิดกฎหมายในเขตหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการกระทำการที่รบกวนต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน  การร่วมมือปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีกระทำการอันเป็นการบั่นทอนความสงบสุขของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือทางราชการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอีกด้วย

เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. ทางราชการจึงมีการนำชุดประกอบด้วย เสื้อกางเกง เข็มขัด หมวก รองเท้าคอมแบท จัดมอบให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จาก7 ตำบล  86 หมู่บ้านจากหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.)จำนวน 48 หมู่บ้าน รับมอบเครื่องแต่งกายรักษาความปลอดภัยจำนวน 100 ชุด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 300 คน คาดเขาเหล่านจิตอาสาเหล่านี้มีส่วนช่วยสังคมให้เกิดความผาสุกอีกด้วย

Related posts