4 เดือนแล้วที่ไม่ได้พบกัน จากพิษโควิด 19 ผู้สูงอายุ เขตรอุดมศักดิ์

4 เดือนแล้วที่ไม่ได้พบกัน จากพิษโควิด 19 ผู้สูงอายุ  เขตรอุดมศักดิ์


เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2564 หลังจากห่างหายกันไป 4 เดือน จากพิษโควิด 19
วันที่ 16 มี.ค.64 เวลา 08.30 น.ดร.สถิระ เผือกประพันธ์ สส.ชลบุรี เขต 8 อ.สัตหีบ ได้เดินทางมาพบปะกับ ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กว่า 300 คน ที่จัดให้มีการประชุมขึ้นเป็นประจำทุกเดือน แต่ด้วยสภาวะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้ห่างหายกันไปนานถึง 4 เดือน เมื่อมาพบปะกันในวันนี้เป็นวันแรก ต่างดีใจไปตามๆ กัน
สำหรับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่จัดให้มี กิจกรรมประชุมและอบรมให้ความรู้ประจำเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุได้มีทัศนคติที่ดี ต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้แข็งแรง เพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า โดยมีนาง อุรินทร์ เปาจีน รองประธานชมรมผู้สูงอายุเทศยาลตำลลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มี นาง ภัทธิรา ศิลาอาสน์ หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เป็นแม่งานจัดกิจกรรม โดย
นายกฤติน มีลาภ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้ นางเบญจมาศ ฟูนันท์ รองปลัดเทศบาลฯ นางอัจฉรา สุบรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง นางสาว สมหญิง นุชปาน ผอ.กองอำนวยการและแผนงานฯ ตลอดจน พนักงาน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพิธีในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.