พิธีวางศิลาฤกษ์การปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และต่อเติมอาคารโรงพยาบาลปอยเปต กัมพูชา

เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันนี้ ณ โรงพยาบาลปอยเปต  จังหวัดบันเตียเมียนเจย  ราชอาณาจักรกัมพูชา นางอุรีรัชต์  เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ นายปริญญา  โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย นายลี  จันทร์แสงวัฒน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบันเตียเมียนเจย นายประภาส  ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

นายปริญญา  โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าในนามจังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองจังหวัดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขกิจกรรมในวันนี้ เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์การปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และต่อเติมอาคารโรงพยาบาลปอยเปต  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข  ของจังหวัดสระแก้ว  กับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งตรงกับนโยบายที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ และตามบันทึกการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา  ด้านกองทัพภาคที่ 1  กับ  ภูมิภาคทหารที่ 5  ครั้งที่  28  โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่าย ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ขอขอบคุณคณะทำงานทั้ง 2 ฝ่ายที่ได้วางแผนร่วมมือกันในการพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยและคณะ  ที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้  และหวังว่าความร่วมมือนี้จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป

นางอุรีรัชต์  เจริญโตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การปรับปรุงห้องอุบัติ ฉุกเฉินและต่อเติมอาคารโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อปอยเปต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทย และเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานรับส่งต่อผู้ป่วยชายแดนไทย-กัมพูชา ของแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ระยะที่ 2 ระหว่างคู่จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดบันเตียเมียนเจยที่ได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพในการผลักดันการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อปอยเปต จนสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในวันนี้

นายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย กล่าวว่าในนามจังหวัดบันเตียเมียนเจย ขอแสดงความขอบคุณจังหวัดสระแก้วที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขทั้ง 2 จังหวัดในวันนี้  เป็นการวางศิลาฤกษ์การปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและต่อเติมอาคารโรงพยาบาลปอยเปต นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขของทั้ง 2 จังหวัด ซึ่งตรงกับนโยบายที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่าย ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป

Related posts