คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี 2565 บ้านโนนจําปา ตําบลธาตุ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

เวลา09.00น. นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาเป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี2565 จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯระดับจังหวัดที่บ้านโนนจําปา ตําบลธาตุ อําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ณ  ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านชึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานขึ้นในครั้งนี้

โดยมีนายอานนท์ วงค์แย้ม นายอําเภอรัตนบุรี นายสมหวัง สันวัง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ ผู้บริหาร อปท.ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นํากลุ่มองค์กร  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อช. ผู้นํา อช. คณะทีมงาน อบต.ธาตุ ทีมงานเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านโนนจําปา ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดได้พร้อมใจกันร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยในงานยังเน้นในมาตรการเข้มป้องกันโรคโควิด-19

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี2565

กลุ่มเป้าหมายตัวแทน ระดับโซน นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมดังนี้

1-ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

2-ปรเภทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นํา อช.ชาย)

3-ประเภทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.หญิง)

4-ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน

5-ประเภทตําบลเขัมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยทางคณะกรรมได้ตั้งคําถามให้ตัวแทนทั้ง5ประเภทได้ตอบในระยะเวลาที่คณะกรรมฯระดับจังหวัดได้กําหนดเวลาขึ้น

จากนั้นนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการได้ออกเดินตรวจเยี่ยมชมซุ้มผลงาน กิจกรรมที่ หน่วยงานต่างๆและประชาชนนนํามาร่วมในกิจกรรมงานในครั้งนี้ก่อนจะได้เดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโพธิ์ศรีธาตุและสวน9ไร่เศรษฐกิจพอเพียงก่อนจะได้เดินทางกลับ

Related posts