ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ #เป็นประธานส่งมอบบานประตู และ Kick – Off ซ่อมประตู “กระทรวงศึกษาธิการ ผสานพลังอำเภอบ้านสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน ตามระบบ Thai QM และ TPMAP”

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.   อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  สืบเนื่องจากดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนการดำเนินการขจัดความยากจนฯ ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยใช้อำเภอบ้านสร้างเป็นต้นแบบในการ Kick – Off ด้วยการมอบบานประตู PVC ให้กับบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตามข้อมูล TPMAP และระบบ Thai QM จำนวนทั้งสิ้น 149 บาน  ที่ได้รับบริจาคมาจากบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และอำเภอบ้านสร้างจึงได้ขยายผลการให้ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น พร้อมกำหนดจัดพิธีส่งมอบบานประตู และ Kick – Off ซ่อมประตู ตามกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการ กศน. สอศ. ผสานพลังอำเภอบ้านสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน ตามระบบ Thai QM และ TPMAP” ขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนชิตใจชื่น ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง

โอกาสนี้ ยังได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ Kick – Off ซ่อมบานประตู โดยดร.กนกวรรณ       วิลาวัลย์ รมช.ศธ พร้อมด้วยนายวรพันธุ์     สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดจำนวน 4 จุด ได้แก่

1) จุดที่ 1 ซ่อมประตูสถานศึกษา โรงเรียนชิตใจชื่น ต.บ้านสร้าง

2) จุดที่ 2 ซ่อมประตูบ้าน ให้บุคคลตามข้อมูลปักหมุดผู้พิการ กศน. อ.บ้านสร้าง ม.6 ต.บางกระเบา

3) จุดที่ 3 ซ่อมประตูครัวเรือนยากจน (ผู้ประสบปัญหา ตามระบบ ThaiQM และ TPMAP) ม.8 ต.บางแตน

4) วัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง

ในการนี้ ทาง กศน.อ.บ้านสร้าง ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ ได้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของ กศน. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้พร้อมต่อการพัฒนาประเทศ

สำหรับการดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว ในระยะต่อไป อำเภอบ้านสร้าง จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบานประตูให้กับแต่ละครัวเรือนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ และติดตามผลการดำเนินงานการซ่อมประตูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การซ่อมบานประตูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล สอดคล้องกับเป้าหมาย และเจตนารมรณ์ในการมอบบานประตูของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต และขจัดความยากจนให้ประชาชนในอำเภอบ้านสร้างต่อไป

Related posts