อบจ.สระแก้ว จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ส่งเสริมเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว ได้ออกกำลังกาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สระแก้ว คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคี รู้จักเคารพกฎ กติกา และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย รุ่นประชาชนทั่วไปชาย และรุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไปชาย มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด  24 ทีม มีนายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ผลการแข่งขัน ดังนี้

1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม โรงเรียนวัฒนานคร A  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม โรงเรียนวัฒนานคร B   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม โรงเรียนท่าเกษมพิทยา  2. รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ช่างนาว  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม อรัญ B

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม อ่างศิลา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม ส.มงคลทรัพย์ วังสมบูรณ์ 3. รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ชาย  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อบจ.สระแก้ว  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม จุ่มโจรหมูกระทะ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม วัฒนานคร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม ภจว.สก.

 

Related posts