ชาวตำบลบุสุง !! นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ชาวตำบลบุสุง !! นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่วัดศรีโพนดวน ตำบลบุสุง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโอภาสจันทศีล เจ้าคณะตำบลบุสูง เจ้าอาวาสวัดศรีโพรดวน และ เจ้าอธิการสุพิศ สุจิตโต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุสูง ได้เป็นประธานร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่ กำนันตำบลบุสูง นายสมชาย อินอิ่ม ผญ.บ้าน หมู่ 4 บ้านโพนดวน นายชีวัน จันทะเสน ผญ.หนองหมื่น นายสมพร พรรณา ผญ.บ้านป่าใต้ นางยุ่น ทองกัญญา ผญ.บ้านหนองศาลา นำพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบุสุง ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเปิดโอกาสข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในเขตตำบลบุสุง ได้ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ” ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน” ให้คงอยู่สืบไป
ในโอกาสนี้เจ้าอธิการสุพิศ สุจิตโต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุสูง ได้มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านใส่บาตรวันพระให้แก่ที่หมู่บ้านใส่บาตรวันพระในเขตตำบลบุสุง อำเภอวังหิน ด้วย
นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นการบริหารจัดการโดยใช้หลัก“บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียนหรือราชการเป็นเครื่องมือในการทำงาน. เมื่อทำสำเร็จที่โรงเรียนแล้วขยายผลเข้าสู่ชุมชน ซึ่งหมู่บ้านศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง สมาชิกหมู่บ้านศีล 5 ครบทุกคน หมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบ”บวร” ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ลดละเลิกไม่ดื่มสุราในวันพระ ทำบุญอิ่ม3 (อิ่มพระคุณเจ้า/อื่มตัวเอง/อื่มเพื่อน) และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งก่อและมะกอหนึ่งต้น
นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ส่วนโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง มีคณะครูและนักเรียนทุกคนนับถือศาสนาพุทธ เป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกคน โรงเรียนบริหารจัดการแบบ “บ ว ร” 2 บ้าน วัด โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/คารวะธรรมหน้าเสาธงทุกวัน “น้องเคารพพี่ ศิษย์เคารพครู” สวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์หรือวันที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจัดให้นักเรียนนำภัตตาหารไปถวายเพลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเดือนละหนึ่งครั้ง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้น” เมื่อทำที่โรงเรียนสำเร็จแล้ว ได้ขยายผลเข้าสู่ชุมชน ต่อไป จึงขอเชิญชาวพุทธในเขตตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน ได้ร่วมกันนุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในวันสุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ที่วัดบ้านโพนยาง โดยพร้อมเพียงกันด้วย

*************
บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

Related posts