สจ.แอ้ สุภีพันธุ์ หอมหวล เป็นประธาน เปิดโครงการให้ความรู้กัญชากัญชงเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด แก่นักศึกษา กศน.

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ณ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดท้ายดอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางสาวป่านสิน จันทร์ดำ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน และคณะครูบุคลากร ภาคีเครื่อข่ายทุกภาคส่วนตลอดจนนักศึกษาที่เข้าร่วม “โครงการให้กัญชากัญชงเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด

จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ว่าด้วยนวัตกรรมทางการเกษตร ให้มีการคิดค้นดำเนินการปลูกพืชกัญชา กัญชง โดยกัญชาให้เน้นเพื่อการแพทย์ กัญชงให้เน้นเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในอนาคตต่อไป แต่เมื่อมีการดำเนินการกัญชาในทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมายังมีปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ(การ ปลูก) กลางน้ำ(การแปรรูปกัญชาเป็นยา) ปลายน้ำ(การจ่ายใช้ยาเพื่อคนไข้ ก็คือมีการปลูกกัญชาน้อยมาก จำกัดอยู่ใน บางพื้นที่ การแปรรูปกัญชา เพื่อเป็นยา ยังไม่มีสถานที่แปรรูปมากพอ การใช้ยากัญชาในโรงพยาบาลต่างๆมีน้อยมากแม้จะมีการอบรมแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านจำนวนหลายพันคนแล้วก็ตาม ทั้งที่มีการใช้ กัญชาใต้ดินอย่างผิดกฎหมาย จำนวนหลายแสนคน ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการเรื่องกัญชาทางการแพทย์และการใช้กัญชงเพื่อเศรษฐกิจ จึงควรมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จริงๆ โดยหน่วยงานของพื้นที่ดำเนินการนั้น โดยให้เริ่ม จากระดับเขต ลงไปจังหวัด อำเภอตำบล รวมทั้งในหมู่บ้านและระดับครอบครัวต่อไป

ดังนั้น จัดทำเป็นโครงการขับเคลื่อนกัญชากัญชงครบวงจร ในระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ให้มีความชัดเจน ปฏิบัติไม่ผิดกฎหมาย เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงที่ถูกต้อง

  1. นักศึกษาน้ำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวกศน.อำเภอเมืองชลบุรี จึงได้ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้กัญชากัญชงเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด นักศึกษา กศน.ขึ้นในการจัดโครงการให้ความรู้กัญชากัญชงเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด นักศึกษกศน.ครั้งนี้ มีคณะ ครู และนักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๔ คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ในพื้นที่ตำบลแสนสุข และตำบลเหมือง

Related posts