กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ไอเดียสุดในการจัดพานสำหรับวัยอนุบาล

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่ 23 มิ.ย. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

 

โดยมีเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์ รองนายก อบต.บ่อวิน และว่าที่ ร.ต.ศราวุธ เย็นกาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู   คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงโดยนักเรียนแต่ละชั้นได้ทำพานไหว้ครูแบบสร้างสรรค์อาทินำลูกอมขนมมาดัดแปลง  มาจัดเป็นพานไหว้ครู ทั้งนี้ นายเกษมสิทธิิ์ รองนายก อบต.บ่อวินได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย

Related posts