ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565   ที่  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (บก.อส.จ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย  นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย ให้นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี น.ส.อภิญญา ตันสุวัฒน์ รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นางปวีณา ทองสกุลพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   เจ้าหน้าที่ อส.จากทั้ง 16 อำเภอ จำนวน 60 นาย เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น เพื่ออบรมและสร้างความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถในการกู้ภัย รวมถึงการใช้อุปกรณ์กู้ภัยต่าง ๆ ให้กับ อส.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่

ด้าน นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบภัยจากเหตุอุทกอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ จึงเป็นการที่ดีที่จะเพิ่มทักษะความสามารถในการภัยรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ อส.ของแต่ละอำเภอให้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น และสามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างมีทักษะและถูกต้อง   ซึ่งการพัฒนาศักยภาพด้านการกู้ภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในเชิงพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ การที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอ มีทักษะและความสามารถในการกู้ภัยเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการสาธารณภัยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 

 

Related posts