สมาคมชาวปักษ์ใต้ ฯ โดยการนำของพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคม

สมาคมชาวปักษ์ใต้ ฯ โดยการนำของพลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคม

  • วิสัยทัศน์ (VISI0N) •

สำนึกรักบ้านเกิดเทิดทูนสถาบัน สมานฉันท์รู้สามัคคี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม

  • พันธกิจ (MISSION) •

ร่วมเสริมสร้าง 2 ร่วม 3 ส่งเสริม 2 สร้าง (เน้นร่วมเสริมสร้าง )

2 ร่วม

– ร่วมเทอดทูนสถาบัน – ร่วมดูแลชาวปักษ์ใต้

3 ส่งเสริม

– ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสำนักงานสมาคมชำวปักษ์ใต้ – ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และยกย่องบุคคลสำคัญของชำวปักษ์ใต้ – ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก และสนับสนุนสมาคมจังหวัด และชมรมต่าง ๆ ของภาคใต้

2 สร้าง

– สร้ำงเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และสื่อมวลชน – สร้างความสามัคคี และช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติของชาวปักษ์ใต้

นโยบายร่วมเสริมสร้างชาวปักษ์ใต้ของสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.ร่วมเทอดทูนสถาบัน

– โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 14 จังหวัดภาคใต้ (ดำเนินการมาแล้ว 4 จังหวัด คือสงขลา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง กำลังจะดำเนินการอีก 10 จังหวัด) – โครงการบริจำคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล (กำลังจะดำเนินการครั้งแรกในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้) – โครงการรวมพลังชาวปักษ์ใต้ร่วมลงถวายพระพรและวางพานพุ่มในวันสำคัญ (ได้ดำเนินการทำแล้วในวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา กำลังจะดำเนินการครั้งต่อไปในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้)

2.ร่วมดูแลชาวปักษ์ใต้

– โครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน (ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี) – โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับวัยทำงาน (อบรมหลักสูตรธุรกิจออนไลน์ อบรมช่างต่างๆ) – โครงการจัดตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุชาวปักษ์ใด้ในกรุงเทพและปริมณฑล)

3.ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสำนักงานสมาคมชาวปักษ์ใต้

– โครงการปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานสมาคมชำวปักษ์ใต้ (รวมถึงสำนักงานของสมาคมจังหวัดต่าง ๆที่อยู่ในสมาคมชาวปักษ์ใต้ด้วย อยู่ในแผนเร่งด่วน) – โครงการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการของสำนักงานสมาคมชาวปักษ์ใต้ (ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน)

4.ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และยกย่องบุคคลสำคัญของชาวปักษ์ใต้

– โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ (เตรียมดำเนินการเพื่อจัดในเดือนกันยายนนี้) – โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชำวปักษ์ใต้ (เช่น มโนรำห์ หนังตะลุง รองแง็ง โดยจะส่งเสริมให้มีขึ้นในวันสารทเดือนสิบกันยายนที่จะถึง

– โครงการจัดงานวันพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (อาจจะใช้ชื่องานตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพื่อยกย่องพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และผู้ทำคุณประโยชน์ท่านอื่นๆของชาวปักษ์ใต้)

5.ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก และสนับสนุนสมาคมจังหวัด และชมรมต่าง ๆ ของภาคใต้ – โครงการปรับแก้ข้อบังคับเพื่อสวัสดิการสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ฯ (โดยเน้นการให้ความสำคัญกับสมาชิกและเน้นการมีส่วนร่วม) – โครงการรณรงค์เพิ่มสมาชิกสมาคมชำวปักษ์ใต้ ฯ (ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ) – โครงการสนับสนุนกิจกรรมสมาคมจังหวัดและชมรมต่าง ๆ ของภาคใต้ (สนับสนุนส่งเสริมการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมจังหวัดและชมรมต่าง ๆ ของภาคใต้)

6.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และสื่อมวลชน

– โครงการสมาคมชำวปักษ์ใต้พบภาครัฐและเอกชน (นัดพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) – โครงการสมำคมชำวปักษ์ใต้พบสื่อมวลชน (เพื่อแถลงผลการดำเนินงาน เพื่อขยายเครือข่าย)

7.สร้างความสามัคคี และช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติของชาวปักษ์ใต้

– โครงการจัดงานรวมพลคนปักษ์ใต้ (เพื่อเป็นการแสดงพลังเพื่อสร้างแนวร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย) – โครงการจัดงานวันกีฬาชำวปักษ์ใต้ (จะจัดพร้อมไปกับงานวันสำรทเดือนสิบกันยายนนี้) – โครงการจัดงานระดมทุนในกรณีต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ (การจัดระดมทุนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมตามนโยบายต่างๆ รวมทั้งการระดมทุนช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ)

นโยบายร่วมเสริมสร้างชาวปักษ์ใต้ของสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะดำเนินการเร่งด่วน คือ

1.ร่วมเทอดทูนสถาบัน ด้วยการดำเนินการโครงการจิตอาสาปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยดำเนินการมาแล้ว 4 จังหวัด คือสงขลา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง กำลังจะดำเนินการอีก 10 จังหวัด 2.ร่วมดูแลชาวปักษ์ใต้ ด้วยการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษำเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรีที่เป็นลูกหลานของชาวปักษ์ใต้

3.ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสำนักงานสมาคมชาวปักษ์ใต้ ด้วยการดำเนินการโครงการปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานสมาคมชาวปักษ์ใต้ รวมถึงสำนักงานของสมาคมจังหวัดต่าง ๆที่อยู่ในสมาคมชำวปักษ์ใต้ด้วย ซึ่งขณะนี้ได้สำรวจเบื้องต้นแล้ว ทั้งโครงสร้างอาคาร ระบบไฟ ระบบแอร์ลานจอดรถ ห้องน้ำ ทำงเดิน ห้องต่างๆ ลานจอดรถ โดยจะทำแผนปรับปรุงเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมดำเนินการต่อไป

ค่านิยมองค์กรเราชาวปักษ์ใต้รักพวกพ้อง ปกป้องเทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์สามัคคี ทำความดีแทนคุณแผ่นดิน

 

 

Related posts