การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 204 คน

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพ เป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ 6 ฐาน คือ ฐานที่ 1 กิจกรรมอาชีพช่างผูกผ้าและจับผ้า ฐานที่ 2 กิจกรรมอาชีพช่างเสริมสวย ฐานที่ 3 กิจกรรมอาชีพช่างทำขนม ฐานที่ 4 กิจกรรมอาชีพสานตะกร้าพลาสติก ฐานที่ 5 กิจกรรมอาชีพช่างตัดผมชาย และฐานที่ 6 กิจกรรมอาชีพทำของที่ระลึก คณะวิทยากรนอกจากครูในโรงเรียนแล้ว ยังมีวิทยากรรับเชิญจากสถานประกอบการภายนอก มาให้ความรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพให้นักเรียนด้วย คือ วิทยากรช่างตัดผมชาย นายชัยกฤต สอนบุญ ร้านตัดผมชาญดีไซน์ สไตล์วินเทจ และคณะ วิทยากรช่างเสริมสวย นางชนิตา แสงจันทร์

นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม กล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนนางรองพิทยาคมในวันนี้ เป็นการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร ขอให้นักเรียนนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ ยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

Related posts