อำเภอสองขับเคลื่อน10 Flagships toDOPA AllSmart อำเภอมั่นคง ปลอดภัย

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แต่เวลา 08.00 น. นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อน 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 อำเภอมั่นคง ปลอดภัย 12 เป้าหมายร่วม ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดที่ 7 เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย พลเมืองดี

โดยสั่งการให้ ฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.สอง ที่ 2. ปฏิบัติการร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหม้าย บ้านห้วยขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา พร้อมคณะครู ได้ทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนในพื้นที่ของโรงเรียนเวียงเทพวิทยาซึ่งได้ทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนโดยความสมัครใจจำนวน 17 คน ผลการปฏิบัติตรวจไม่พบสารเสพติดของนักเรียนแต่อย่างใด ดังนั้นอำเภอสองจะได้ดำเนินตรวจหาสารเสพติดในพื้นที่อำเภอสองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อจะได้ลดปัญหายาเสพติดทั้งยังดูแลในสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากยาเสพติดพร้อมประสานผู้นำทั้งสถานศึกษาขอความร่วมมือทุกแห่ง

Related posts