คณะทำงานศึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ศึกษาดูงานของคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเขาชี-เขาตะแบก ซึ่งเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับจังหวัด

เมื่อเวลา09.30น.(22มิ.ย.2565)ที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาตะแบก หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโส อำเภอศรีราชารักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขาม ในนามประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564  และคณะกรรมการหมู่บ้าน เขาชี-เขาตะแบก ได้ให้การต้อนรับ นายปัญญา งานเลิศ รองประธานคณะทำงานศึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมคณะ

โดยเนื่องจาก  คณะทำงานศึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ในคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พบว่า หมู่บ้านเขาตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ จังหวัด ในการประกวดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564  ซึ่งได้รับโล่ห์รางวัลจากปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ศึกษาดูงานของคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเขาชี-เขาตะแบก ซึ่งเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งที่ได้รับรางวัล ทางคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา จึงนำคณะเข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเขาชี-เขาตะแบก ซึ่งเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งที่ได้รับรางวัล

โดยมีการเปิดวีดีทัศน์ ของการทำงานของชุมชน ความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการชุมชนทุกคน รวมถึงตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นทาง คณะกรรมาธิการฯที่มาก็ได้มอบของที่ระลึกแก่ทางประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้มอบหมี่กรอบ สินค้าโอท็อปของชุมชนเขาชี-เขาตะแบก ให้กับทาง คณะกรรมาธิการฯที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ก่อนที่จะพาคณะศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมสะพานกระจกวัดเขาตะแบก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ที่ทำให้ทางชุมชนได้รับรางวัลหมู่บ้าน“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ในครั้งนี้อีกด้วย

Related posts