รองผู้ว่าฯ สระแก้ว ” เปิดการอบรม (อพม.)ใหม่ เพื่อสร้างพลังทางสังคม ” ประจำปี 2564

รองผู้ว่าฯ สระแก้ว ” เปิดการอบรม (อพม.)ใหม่ เพื่อสร้างพลังทางสังคม ” ประจำปี 2564

*****วันนี้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมอุปถัมภ์ สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

*****นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนที่ใช้พัฒนาประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเแลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ โครงสร้างเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ในขณะที่ประชากรเด็กมีอัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้การขาดแคลนแรงงาน เกิดการข้อจำกัดการสร้างรายได้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส และขาดโอกาสการเข้าถึงการบริการทางสังคมในด้านต่างๆ

*****อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร (อพม.) ของ พมจ.สระแก้ว ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่จะส่งเสริม (อพม.) ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการสังคมในทุกระดับ การจัดกิจกรรมด้านพัฒนาสังคม เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมและการสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคม การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นโครงการที่มีความสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการสานพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม เพื่องส่งเสริมและพัฒนา อพม. ให้เป็นมืออาชีพและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้มีจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 100 คน

*****โดยมีทีมวิทยากร จาก พมจ.สระแก้ว นายเริงศกดิ์ แสนทวีสุข ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมฯ บรรยายเรื่อง ” กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับอาสาสมัคร (อพม.) ” นางสาว กมลทิพย์ จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ฯ บรรยายเรื่อง ” บทบาทและหน้าที่ อพม. ” และนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว บรรยายเรื่อง ” นโยบายการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย ” อาสาสมัครในบริบทของ อพม. จากนั้นมีการแบ่งฐานต่างๆ 4 ฐาน เช่น หลักคิดและเทคนิคการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม ฐานที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน และเทคนิคการถอดบทเรียนการทำงานของ อพม. ฐานที่ 3 การจัดสวัสดิการสังคม การยื่นคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และฐานที่ 4 การทำงานเป็นทีม การทำแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม หลักจากเปิดการอบรมฯ ประธานได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทุกคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน อพม. ต่อไป

*****ภาพ/ข่าว โดย ภัทรพล มานะสร้าง/ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้/วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

จัด กุ่มประสิทธิ์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts