สระแก้ว-ชาวบ้านทดหลวงร้องขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการกองทุนและสื่อมวลชนตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน

สระแก้ว-ชาวบ้านทดหลวงร้องขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการกองทุนและสื่อมวลชนตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน


วันนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสายฝน น้อยวัฒนะ พนักงานพัฒนานกองทุนหมู่บ้านชำนาญการ พร้อมคณะโดยมี น.ส.อรัญญา ผลาหาร กำนันตำบลผักขะ นายสาคร บริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านทดหลวง และนางธิติชญา ช่อมผา นายชะโอด พวงหิรัญ พร้อมชาวบ้านประมาณ 50 คน ณ วัดทดหลวง ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
*****นางสายฝน น้อยวัฒนะ พนักงานพัฒนานกองทุนหมู่บ้านชำนาญการ กล่าวว่า ได้มีขอร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากนายสาคร บริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านทดหลวง หมู่ 6 ซึ่งเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งซาติ(สทบ) ได้จัดสรรเงินให้แก่หมู่บ้านทดหลวง หมู่ 6 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตั่งแต่ปี 2559 รามเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในหมู่บ้านนั้นในคณะกรรมการกองทุนและชาวบ้านทดหลวงได้ตรวจพบปัญหาในการดำเนินงานของกองทุนเนื่องจากมีคณะกรรมการบ้างทานได้นำเงินไปใช้เป็นการส่วนตัวเป็นเวลาหลายปีโดยผู้ใหญ่บ้านมีส่วนรู้เห็นด้วย เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพบจึงได้นำเงินมาฝากกองทุนคืน จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ ท่านเข้ามาตรวจสอบผลการดำเนินงานเงินดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสรุปปัญหาให้แก่กองทุนหมู่บ้านทดหลวงต่อไป
*****นางธิติชญา ช่อมผาตัวแทนของชาวบ้านทดหลวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รวมตัวกันตรวจสอบผู้ใหญ่บ้าน กรณีบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและเงินโครงการประชารัฐไม่โปร่งใส ถอนเงินจากบัญชีนำไปถือครองไว้โดยไม่นำเงินเข้าบัญชีถึง 2 ครั้ง ครั้งละ 9 เดือน เป็นเวลาเกือบ 2 ปี เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบผู้ใหญ่บ้าน ภายหลังเกิดปัญหาในการบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาท และโครงการเงินประชารัฐของรัฐบาล มีการบริหารจัดการไม่โปร่งใส โดยตัวแทนชาวบ้านได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่นายอำเภอวัฒนานคร เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 ระบุว่า นายสาคร บริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านทดหลวง ซึ่งเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินให้แก่หมู่บ้านทดหลวง ม.6 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร ตั้งแต่ปี 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในหมู่บ้านนั้น แต่ปรากฏว่า คณะกรรมการกองทุนฯและชาวบ้านทดหลวงได้ตรวจพบปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เนื่องจากมีคณะกรรมการบางท่าน ได้นำเงินไปใช้เป็นการส่วนตัวเป็นเวลาหลายปีโดยผู้ใหญ่บ้านมีส่วนรู้เห็นด้วย
*****นายชะโอด พวงหิรัญ ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ทั้งนี้ ชาวบ้านที่ร้องเรียนปัญหาดังกล่าว ยังระบุด้วย เมื่อเกิดปัญหาขึ้น และคณะกรรมการไปตรวจสอบพบว่าเป็นจริง จึงนำเงินมาฝากกองทุนคืน ทางชาวบ้านจึงมีความประสงค์ให้ทางเจ้าหน้าที่ อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบผลการดำเนินงานเงินกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสรุปปัญหาให้กับกองทุนหมู่บ้าน แต่ปรากฏว่า เวลาผ่านไปนานถึง 1 เดือนครึ่ง ทางชาวบ้านจึงรวมตัวเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวและให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากประธานกองทุนหมู่บ้านแล้วสรรหาคณะกรรมการใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่วัดทดหลวง หลังชาวบ้านเดินทางมารวมตัวกันซึ่งมีการจัดโต๊ะและเก้าอี้เพื่อรองรับชาวบ้าน และได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวัฒนานครเดินทางลงพื้นที่ พร้อมเรียกคณะกรรมการกองทุนฯ ที่เกิดปัญหาและเครือข่ายต่าง ๆ ใน ต.ผักขะ เข้าร่วมชี้แจงกรณีปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้าน โดยชาวบ้านต่างมีความคิดเหตุแตกเป็นหลายฝ่าย เนื่องจากไม่พอใจที่ประธานกองทุนหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน ได้ถอนเงินจากบัญชีแล้วนำไปถือครองไว้โดยไม่นำเงินเข้าบัญชีถึง 2 ครั้ง ครั้งละ 9 เดือน เป็นเวลา 2 ปี ถือว่ากระทำผิดขั้นตอนปฏิบัติที่คณะกรรมการหรือประธาน จะถือเงินไว้ได้เพียงแค่ 3 วันตามที่กฎหมายกำหนด จนทำให้ชาวบ้านเกิดความเคลือบแคลงสงสัย จนเป็นที่มาของการเรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกมาชี้แจงดังกล่าว
***** ล่าสุด หลังจาก นายสาคร บริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านทดหลวง และคณะกรรมการได้ลุกขึ้นชี้แจงว่าเนื่องจากตนไปสั่งของมาจึงได้เก็บเงินไว้เพื่อจ่ายค่าของเก็บเงินไว้เพียง 1 ปีเท่านั้นเอง ชาวบ้านที่มาประชุมร่วมดังกล่าว ชาวบ้านไม่ยินยอมและไม่พอใจก็เป็นสิทธิ์ของชาวบ้าน ในสิ่งที่ประธานกองทุนหมู่บ้านได้ชี้แจงครบถ้วนแล้ว และเตรียมนำเรื่องดังกล่าวขึ้นร้องเรียนต่อหน่วยงานระดับสูงต่อไปก็เป็นสิทธิ์ของชาวบ้าน
***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts