บ้านลูนิเกตสืบสานตำนานวัฒธรรมล้านนาสร้างพระญาเต่าปูลูปากทางเข้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล

ข่าวแพร่

บ้านลูนิเกตสืบสานตำนานวัฒธรรมล้านนาสร้างพระญาเต่าปูลูปากทางเข้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล

 

เมื่อเวลา09.00น. ของวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 ท่านพระครูไพศาลบุญญาคม เจ้าอา

วาสวัดลูนิเกต ได้มาทำพิธีปลุกเสกเจิมอักขระรูปปั้นเต่าปูลูตรงบริเวณบ้านทางเข้าบ้านลูนิเกต หมู่ที่1 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ชาวบ้านลูนิเกตร่วมใจกันก่อสร้างรูปปั้นพญาเต่าปูลูขึ้นเพื่อเป็นความสิริมงคลกับชาวบ้านเพื่อสืบสานวัฒธรรมอันเก่าแก่ที่คงคุณค่าไว้และสืบสานไว้ในตำนานที่เล่าขานสืบกันมาตังแต่บรรพบุรุษที่ได้สืบทอดเล่าสู่กันฟังและเป็นสัญลักษณ์อันเก่าแก่คงสืบกันไปรุ่นต่อรุ่น โดยการนำของ นายวีรศักดิ์ บุญปั๋น ผู้ใหญ่บ้านลูนิเกต หมู่ที่1 เป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างโดยได้มีความเห็นชอบจากผู้นำตลอดถึงชาวบ้านที่ได้ร่วมมือกันก่อสร้างพระญาเต่าปูลูไว้ตรงปากทางเข้าบ้านลูนิเกตจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

           ตำนานชื่อหมู่บ้านแต่เดิมเป็นที่อาศัยของปูลูเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้ามหาวันนำคนมาทำปางไม้โดยมากันครั้งแรกประมาณ 30 ครัวเรือน มาตั้งรกรากถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านเล็กๆและตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านลู ต่อมาคำว่า ลู เพี้ยนไป บางคนเรียก รู ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปและสับสนในการเรียกชื่อหมู่บ้านดังนั้น พระครูบาสุนธรสิกขวัตร เจ้าอาวาสวัดลูนิเกตรูปก่อนที่ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นจึงได้เรียกชาวบ้านมาประชุมและขอเพิ่มชื่อในหมู่บ้านเพิ่มเป็นคำว่า นิเกต ซึ่งเป็นภาษาล้านนา แปลว่า ดีงาม จากนั้นจึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านลูนิเกต ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน จากเดิมมี หมู่ที่ 1บ้านลูนิเกตเป็นหมู่บ้านเดียว จากภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับลำน้ำยมมีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นทำเลที่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์มีที่ทำการเกษตรที่เหมาะสมมีแหล่งน้ำและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านจึงได้ทำการขยายอาณาเขตขยายครอบครัวและที่อยู่อาศัยและสร้างหมู่บ้านขนาดเล็กจนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และขยายอาณาเขตอย่างรวดเร็วจนเป็นตำบลที่มีหมู่บ้านเป็นจำนวนมากที่สุดในอำเภอสอง

ปัจจุบัน บ้านลูนิเกตแบ่งการปกครองเป็น 4 หมู่บ้านมี หมู่ที่1หมู่ที่ 9 หมู่ที่13 หมูที่ 15

ซึ่งหมู่ที่1บ้านลูนิเกต ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีนายวีรศักดิ์ บุณปั๋น เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบัน ตำบลห้วยหม้าย มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น17 หมู่บ้าน 1เทศบาล มีนายบุญส่ง กาศสกุล เป็นกำนันตำบล ห้วยหม้ายคนปัจจุบัน

 

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดัง รายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts