“พช.สระแก้ว ร่วมกับ GISTDA ลงพื้นที่สำรวจและเก็บภาพถ่ายทางอากาศ แปลง CLM อ.เมืองสระแก้ว”

“พช.สระแก้ว ร่วมกับ GISTDA ลงพื้นที่สำรวจและเก็บภาพถ่ายทางอากาศ แปลง CLM อ.เมืองสระแก้ว”

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจและเก็บภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล

ในการนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว นายอรุณ แสงจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายเกริกขจร สุขแก้ว อาสาพัฒนา ลงพื้นที่ร่วมกับ นางวันนา ด่านสาคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

อีกทั้ง พัฒนาอำเภอเมืองสระแก้วได้มอบหมวกสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์โอท็อปในพื้นที่ เป็นของที่ระลึก ให้เจ้าหน้าที่จาก GISTDA อีกด้วย

พช.สระแก้ว รายงาน

Related posts