นายอำเภอบ้านม่วง จับมือ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ ชุมชน ป้องกัน แก้ไข บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยา ตามนโยบายมหาดไทย พร้อมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่เอี่ยวยาตามกฎหมาย

นายอำเภอบ้านม่วง จับมือ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ ชุมชน ป้องกัน แก้ไข บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยา ตามนโยบายมหาดไทย พร้อมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่เอี่ยวยาตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 13.30 – 16.00 น. ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านม่วง ศป.ปส.อ.บ้านม่วง) ซึ่งมี ปลัดอำเภออาวุโส ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการ กำนัน นายกเทศมนตรี และ นายก อบต. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และ คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 2 / 2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ด้านการป้องกัน สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการขับเคลื่อนร่วมกัน โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศป.ปส.อปท.) เป็นกลไกหลัก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำสื่อ จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจกับประชาชน

2. ด้านการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้า ให้หน่วยงานปราบปราม ประสานบูรณาการด้านการข่าว การสืบสวนคดี โดยดำเนินการอย่างจริงจัง

3. ด้านการบำบัดรักษา และ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อปท.) เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนดำเนินการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน

4. การติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ และ สร้างงาน สร้างอาชีพผู้ผ่านการบำบัดรักษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกหลัก

5. เห็นชอบโครงการ ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่สถานีตำรวจภูธรบ้านม่วง กำหนดพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนต่อไป

6. ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ต่อ ศป.ปส.อ.บ้านม่วง ประจำทุกเดือน ในทุกมิติ

7. ให้สืบสวนตรวจสอบทางลับ กรณีมีเบาะแส หรือ กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อดำเนินการทั้งทางวินัย ทางอาญา อย่างจริงจังเข้มงวด

Related posts