“จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP”

“จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP”

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชลตะวัน โรงแรมตะวัน ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPดำเนินการในวันที่ 10 และ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชลตะวัน โรงแรมตะวัน ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน รวม 20 คน
2) ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 12 คน
3) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 12 คน รวมเป็น 44 คน

สำหรับคณะวิทยากร ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
เนื้อหาในการบรรยายและประชุม ประกอบด้วย
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
– การสร้างนวัตกรรม ด้านคุณภาพมาตรฐาน รูปแบบ ดีไซด์ การสร้าง Story , ช่องทางการตลาด , การสร้างแบรด์
– การค้นหานวัตกรรมผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์
– ออกแบบบรรจุภัณฑ์ฯ

ในการนี้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสระแก้ว มอบแนวทางในการขับเคลื่อนงาน OTOP คือ ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันและสร้างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม OTOP ของจังหวัดสระแก้ว ตลอดทั้ง การส่งเสริมช่องทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสามารถช่วยกระตุ้นและช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายได้มากขึ้น อีกทั้งขอให้ผู้ประกอบการ OTOP นำองค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมประชุมในครั้งนี้ไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเข้มแข็งต่อไป

การจัดงานมีการตรวจคัดกรองไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 ในงานดังกล่าวด้วย

พช. สระแก้ว รายงาน
++++++++++++++++
“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้า-ไทยกัมพูชา”

Related posts