อบต.บางโฉลง เปิดประชุมประชาคมท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 1

อบต.บางโฉลง เปิดประชุมประชาคมท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 1

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายชะอุ่ม แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีบางโฉลง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและพิจารณาเสนอข้อคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับที่ 2/2565 และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) ฉบับที่ 1

           ซึ่งในการประชุมประชาคมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนตัวแทนประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเข้าร่วมการประชุมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การประชุมประชาคม ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ ***

Related posts