เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี “งานรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่และ Young Smart Farmer”

เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี “งานรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่และ Young Smart Farmer”


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖5 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“งานรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่และ Young Smart Farmer” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา Young Smart Farmer ตั้งแต่ปี 2557 Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการเกษตร ที่อายุระหว่าง 17-45 ปี และได้รับการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จังหวัดสิงห์บุรี มี Young Smart Farmer ทั้งสิ้นจำนวน 267 รายมีศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 1 แห่ง และแต่ละอำเภอมีศูนย์เครือข่ายบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมจำนวน 6 แห่ง โดยแต่ศูนย์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการทำงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด และการประสานงานเครือข่ายเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรของเครือข่าย Young Smart Farmer รวมถึงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ภายในงานมีกิจกรรม บรรยายทางวิชาเรื่อง “สินค้าดี สื่อขายให้เด่น เน้น Online ทางรอด” ไม่ใช่แค่ทางเลือก” เปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “Young Smart Farmer ก้าวต่อไปของเกษตรไทย” และชมนิทรรศการแสดงผลงงาน Young Smart Farmer ของแต่ละอำเภอ รวมไปถึงนิทรรศการของทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในด้านเทคโนโลยีการเกษตร นิทรรศการด้านการอารักขาพืช นิทรรศการ การทำเกษตรอินทรีย์วิถี Next normal และนิทรรศการระบบน้ำแบบอัจฉริยะการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 มีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร วันละ 60 ราย รวมทั้งสิ้น 120 ราย ทั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี และสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานในครั้งนี้ และการจัดงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (DMHTTA) อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก เสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในรูปแบบเครือข่ายทุกระดับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรเกษตรกร และจัดแสดงผลงานนิทรรศการ Young Smart Farmer ที่ประสบผลสำเร็จในแต่ละอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่การเกษตรยุคใหม่ การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการ และขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพาตนเอง และการแข่งขันทางการค้าในอนาคต ดังนั้น การสร้าง Young Smart Farmer จึงเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว

คุณสมควร   ชัยบุรินทร์  นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี

กรรณิการ์   บุญหลง   รายงาน

Related posts