ชุมพร – การแถลงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.2564

ชุมพร – การแถลงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.2564


วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการแถลงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.2564 และเป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร (ศอ.ปส.จ.ชพ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร
การประชุมรายงานถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมกับการประสานการปฏิบัติในพื้นที่ของ สนง.ปปส.ภาค 8 ผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรค และการประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ของ ศป.ปส.อ. และรับฟังการรายงานสถานการณ์จากการประชุมโต๊ะข่าวของ ศอ.ปส.จ.ชพ. สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดชุมพร เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเป็นส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู้พื้นที่ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน จากการนำเข้ายาเสพติดจากการเป็นส้นทางในการลำเลียงจะส่งผลให้มีแหล่งพักยาในพื้นที่ ได้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทและชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ และราคายาเสพติดเฉพาะยาบ้าลดลงอย่างผิดสังเกตเมื่อเปรียบเทียบกับยาเสพติดในพื้นที่อื่นจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปใช้ยามากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยิ่งคือกระแสสังคมในการต่อต้านยาเสพติดของประชาชนในพื้นที่ลดลง ขาดความตื่นตัว และไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อยลง
พื้นที่การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอยู่ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอหลังสวน ตามลำดับ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนต่างๆ แหล่งการค้าที่มีประชากรแฝงมาพักอาศัยอยู่มาก เช่น แผงทุเรียน และพื้นที่ อ.ท่าแซะ และ อ.ปะทิว ที่เป็นรอยต่อกับยาบ้า พืชกระท่อม กัญชา และไอซ์ ตามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.