นครนายก – พิธีเปิดโครงการประกวดบรรยาย ประจำปี พ.ศ. 2564

นครนายก – พิธีเปิดโครงการประกวดบรรยาย ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดพิธีโครงการประกวดบรรยาย ประจำปี พ.ศ.2564

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺญาโร รองเจ้าคณะอำเภอนครนายก รับมอบหมายผู้แทนพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาส โดยมี ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดบรรยาย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางสมพร รอดไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ช่วงชั้น รวมนักเรียนที่เข้าประกวดบรรยายธรรมรวมจำนวน 25 คน
ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนยก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ได้กำหนดจัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพุดต่อที่ชุมนุมชนและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ผ่านกระบวนการบรรยายธรรมและเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนครนายก ส่งเข้าประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts