โครงการ ดูแลพระภิกษุสามเณร. อาพาธทั่วไทย

โครงการ ดูแลพระภิกษุสามเณร. อาพาธทั่วไทย


ที่มาของโครงการฯ
มีญาติโยมเคยบอกว่าระหว่างวัดกับโรงพยาบาล เราควรทำบุญที่ไหนดี ซึ่งจริงๆแล้วการทำบุญไม่ว่าเป็นวัดหรือโรงพยาบาลก็เหมือนกัน เพราะเป็นการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม ลดอัตตาความเห็นแก่ตัวของเราลง การทำบุญที่โรงพยาบาลเป็นการทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้กลับมามีสุขภาพดีหรือกลับมาดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่วนการทำบุญที่วัดเพื่อเป็นการสืบสานรักษาไว้ซึ่งพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

สำหรับโครงการนี้เป็นการร่วมบุญกันทั้ง2สถานที่ไปพร้อมๆกันด้วยคือการทำบุญให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่อาพาธ ขาดปัจจัยรักษาตน

นั่นหมายความว่าบุญเราจะได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ จะได้เป็นบุญกริยา 2 ต่อที่จะส่งผลถึงการสืบทอดพระศาสนาและโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดที่มีทรัพย์จำกัดในการดูแลพระภิกษุ สามเณร ที่อาพาธ ให้ได้รับบริจาคทรัพย์จากผู้ร่วมบุญมากขึ้น เพื่อใช้เป็นเงินกองทุนดูแลพระภิกษุ สามเณรที่อาพาธต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาแก่พระภิกษุสามเณร อาพาธในแต่ละจังหวัด
2. เพื่อให้กองทุนดังกล่าว สามารถหาทรัพย์ได้ด้วยตนเอง โดยการตั้งตู้รับบริจาคที่โรงพยาบาล และให้โรงพยาบาลเป็นผู้จัดการดูแลเอง ตามความเหมาะสม
3. เป็นสะพานบุญให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำบุญช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่อาพาธในทุกๆจังหวัดอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
4. เป็นช่องทางช่วยเหลือโรงพยาบาลประจำจังหวัดให้มีทรัพย์สะสมสำรองดูแลพระอาพาธ ได้ทันท่วงที

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน 2564

รูปแบบโครงการ
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเข้าโครงการ ฯ
พระอาจารย์ธงชัยจะนำ ทรัพย์ที่ได้รับบริจาคนี้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดพร้อมตู้รับบริจาคหนึ่งใบ พร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็น โดย
1.นำทรัพย์ที่ได้รับบริจาคทุก 10,000 บาท จัดมอบเข้าบัญชีโรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลได้ตั้งกองทุนของโครงการดูแลพระภิกษุสามเณรที่อาพาธ เพิ่มขึ้นอีก 1 กองทุน
2. และตู้บริจาคจำนวน 1 ใบ จะจัดตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์ของโรงพยาบาล เพื่อรับบริจาคทรัพย์เข้าโครงการดูแลพระภิกษุ สามเณรที่อาพาธ โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บกุญแจตู้เงินรับบริจาคเอง และเก็บเข้าบัญชีโรงพยาบาลไว้เป็นกองทุนดูแลพระภิกษุ สามเณรอาพาธที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไป
3. รวมทั้งของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ

การร่วมบุญ
ร่วมบุญในแต่ละจังหวัดๆละ
13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) สามารถร่วมบุญในแต่ละจังหวัดได้ทั้งเต็มจำนวนหรือตามกำลังศรัทธา
หมายเหตุ : หากเป็นเจ้าภาพ 1 จังหวัด สามารถเลือกจังหวัดที่จะร่วมบุญได้

เป้าหมายของสะพานบุญ
เงินกองทุน 988,000 บาท โดยแบ่งเป็นรายจังหวัด 76 จังหวัดๆละ 13,000 บาท

การเดินทาง
จะเดินทางไปทีละภาค และไปตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด ในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อมอบทรัพย์บริจาคพร้อมตู้บริจาคให้ทางโรงพยาบาลนั้นๆต่อไป

ประโยชน์สุขที่จะได้รับ
1. แต่ละจังหวัดจะมีกองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาแก่พระภิกษุสงฆ์อาพาธเพิ่ม
2. โรงพยาบาลจะมีทรัพย์บริจาคเพิ่มมากขึ้นในกิจการดูแลพระภิกษุ สามเณร อาพาธ
3. เป็นสะพานบุญให้ญาติโยมสร้างบุญกับพระภิกษุสสมเณรและโรงพยาบาลไปพร้อมๆกัน และได้มีโอกาสทำบุญช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรอาพาธในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทย อย่างทั่วถึง

ขอ​ขอบคุณ​ภาพ​ /  ข่าว

คุณ​สมควร​ ชัย​บุรินทร์​

นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี​

กรรณิการ์​  บุญ​หลง

Related posts