ข่าวแพร่ สนง.สภาอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่ ร่วม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่จัดอบรม หลักสูตรการแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งเป็นภาชนะใส่อาหาร

ข่าวแพร่
สนง.สภาอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่ ร่วม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่จัดอบรม หลักสูตรการแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งเป็นภาชนะใส่อาหาร

ตลอดทั้งวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ.โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาปลากั้ง ตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายสมพร ฦาชา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร อบรมการแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งเป็นภาชนะใส่อาหาร มีนายปลั่ง วงค์หล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พันธ์แสนศรี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร.ลักขณา พันธ์แสนศรี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ “อาจารย์ ดร.ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้ภาษาไทย สำหรับการโน้มน้าวใจ เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ฝึกการอบรม ภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตร”อบรมหลักสูตรแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งเป็นภาชนะใส่อาหารเพื่อเป็นเหตุผลหนึ่งที่ปัจจุบันทางภาคเหนือตอนบนยังมีไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติจึงได้จัดอบรมตามหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าลดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือทิ้ง หรือเพิ่มรายได้ในชุมชนจึงมีการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนาปลากั้ง จำนวน30คน และประชาชนอีกจำนวน20คนรวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50คนในรุ่นที่2
จากปัญหาหมอกควันพิษ จากการเกิดการเผาใหม้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีหลายสาเหตุตั้งแต่การเกิดไฟป่าจากความแห้งแล้งและความร้อนของธรรมชาติ การหาของป่าทำให้เกิดไฟป่าที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจและการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ซึ่งการเผาแต่ละครั้งจะทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กแขวนลอยสะสมในอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เป็นจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนได้ ปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นการเก็บใบไม้หนีไฟเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หาทางออกร่วมกัน การหลีกเลี่ยงและลดการเผาได้อีกประการหนึ่ง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในเรื่องลดจำนวนเชื้อเพลิงลงไปได้ พร้อมกับทำให้ชาวบ้านมีงานทำมีอาชีพเสริมทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในชุมชนอีกช่องทางหนึ่งอย่างสมดุลดังนั้นทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลนาพูนและทั่วทุกท้องที่ในจังหวัดแพร่ ส่วนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนที่มีความประสงค์ฝึกอบรมก็สามารถติดต่อทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้ตลอดเวลาที่เบอร์โทร 092-5414498 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พันธ์แสนศรี ได้ตลอดเวลา

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts