วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษอาชีวศึกษาฯ

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษอาชีวศึกษาฯ


วันนี้ (12 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมพุทธโสธร 2 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้จัดการประชุมมาตรการป้องกันและเเก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา โดยมี พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายธวัช ถ้วยทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์ รองผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสมจิตต์ อุระงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประชา คล้ายสิงห์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.สภ.เมือง “ผู้ใหญ่เป๋า” นายมานัส โท้เป๋า ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พ.ต.ท เตชทัต เนตรวงศ์รอง.ผกก.ป.สภ.เมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจตัวแทนจากโรงพักต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา / ฝ่ายปกครอง /กู้ภัยฉะเชิงเทรา / ตัวแทนจากสถานบันสังกัดอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม
สำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สถานศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยให้สถานศึกษาจัดทำแผน เฝ้าระวังเหตุ และปฏิทินการดำเนินงานและวิธีป้องกันการทะเลาะวิวาทของแต่ละสถานศึกษาให้ชัดเจน /ให้สถานศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังหน้าประตูสถานศึกษาในช่วงเช้าและช่วงเลิกเรียน / จัดการประชุมผู้บริหาร ครูปกครอง ภาคีเครือข่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน /บังคับใช้กฎหมายประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวด หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด / ให้สถานศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน โดยเฉพาะเวลาเดินทางไปกลับ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ / ให้สถานศึกษากวดขันนักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษาอยู่เสมอ และปฏิบัติตนตามกฎหมาย / ให้สถานศึกษาสำรวจ เฝ้าระวังและติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ความรู้เพื่อรู้เท่าทันการใช้สื่อโซเชียลป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเครือข่ายองค์กรเยาวชนกิจกรรม To Be Number One กิจกรรมการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง / ให้สถานศึกษาจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและให้ครูที่ปรึกษาออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง / ให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts