พาณิชย์โคราช เปิดตลาดชุมชนเกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ (Green Market) หวังพัฒนาการตลาดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

พาณิชย์โคราช เปิดตลาดชุมชนเกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ (Green Market) หวังพัฒนาการตลาดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดงาน “ตลาดชุมชนเกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์” (Green Market) ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2564

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนคราชสีมาจัดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยชุมชนของกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ กว่า 60 คูหา การเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวอีกว่า สำหรับการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์นี้จะจัดขึ้นในครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และคาดว่ายอดการจำหน่ายสินค้าในงานทั้ง 2 ครั้ง จะมีมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

——————————————————วิลัยพร. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ / ข่าว

Related posts