รองผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิด ” โครงการการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 ” พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ

รองผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิด ” โครงการการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 ” พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการการขับเครื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรัยคนพิการฮฉบับที่ 1 พ.ศ. 25660. – 2564. สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของทนุษย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานว่า จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ภัยน้ำท่วม ลมพายุ และภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ จากการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน จังหวัดสระแก้ว พบว่า ในหลายๆ กรณียังขาดระบบการจัดการภัยพิบัติที่เป็นระบบ นับตั้งแต่การเฝ้าระวังภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการและชุมชน การจัดทำแผนที่สำหรับช่วยเหลือคนพิการ การแจ้งเตือนภัยที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้การช่วยเหลือการเคลื่อนย้าย คนพิการในระยะเร่งด่วน การสนับสนุนให้มีศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังสถานการณ์ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงจะเห็นได้ว่าคนพิการ ครอบครัว และผู้ดูแลคนพิการมักเป็น คนสุดท้ายในบ้านหรือในชุมชนที่ “ ติดอยู่ในบ้าน ” และเป็นคนสุดท้าย ที่ได้รับการช่วยเหลือ

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทำ โครงการการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ กิจกรรมประกอบด้วย สิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจำนวน 4 กลุ่ม การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปั๊มหัวใจ และการเคลื่อนย้ายคนพิการที่ถูกวิธี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จำนวนทั้งสิ้น 300 คน

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

 

Related posts