รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ5 (ส่วนขยายครั้งที่1)ของบริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ5 (ส่วนขยายครั้งที่1)ของบริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด


เมื่อวันที่11 มีนาคม 2564 ที่อาคารโดมเอนกประสงค์อบจ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ5 (ส่วนขยายครั้งที่1)ของบริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด โดยมีนายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ กรรมการบริหารบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ5 (ส่วนขยายครั้งที่1)ของบริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง จึงได้ทำการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกของโครงการ การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของการพัฒนาโครงการ ทำให้เห็นได้ว่า โครงการได้ให้ความสนใจและความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการศึกษา และประเมินทางเลือกโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ5(ส่วนขยายครั้งที่1) ได้ให้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆที่หลากหลาย เพื่อที่คณะผู้ศึกษาจะได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยวันนี้ นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา นายธงไชย สว่างอารมณ์ รองนายกอบต.เขาคันทรง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อวิน ตำบลคลองกิ่ว ตำบลเขาคันทรง และตำบลตาสิทธิ์ พร้อมด้วยประชาชนจำนวน600คน โดยแบ่งเป็นเวลา2รอบ เริ่มตั้งแต่ 08.30น.-12.00น.และ13.00น.-16.30 น.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและการมีส่วนร่วมในครั้งนี้…………..ปราโมทย์/รายงาน

Related posts