ข่าวเด่นประเด็นดัง-ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ !!

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑ ๙)
ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๓
ตามที่จังหวัดสงขลาต้องปิดทำการค่านสะเดาเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยให้คนไทย
ที่ลงทะเบียนกลับเข้าไทยที่ด่านสะเดาไปใช้ด่านปาดังเบซาร์แทนเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙
เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนดังนี้

๑. จังหวัดสงขลาจะอำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับเข้าไทยที่ด่านปาดังเบซาร์
อย่างต่อเนื่องต่อไป (ไม่กลับไปใช้ด่านสะเดา) จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น
๒. ปัจจุบัน รัฐปะสิสอนุญาตให้ยานพาหนะจากภายนอกผ่านเข้ารัฐปะลิสไปยังด่านปาดังเบซาร์
และด่านวังประจันได้แล้ว ดังนั้น คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ภายในหรือภายนอกรัฐปะลิส จึงสามารถ
เลือกเดินทางกลับเข้าไทยได้ทั้งที่ด่านวังประจันและที่ด่านปาด้งบชาร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับพี่น้องคนไทยที่ได้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ เพื่อเดินทางกลับเข้าไทยที่ด่านวังประจัน
ระหว่างวันที่ ๒๗ มษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้รับการอนุติ เนื่องจากไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐปะลิส
ขอให้กลับไปตรวจสอบวันเดินทางกลับเข้าไทยที่ด่านวังประจันที่ท่านได้รับอนุมัติทดแทนได้ที่
https://dcaregistration.mfa .go th/
๓. ปัจจุบัน สถานอกอัคราชทูตฯ มีบริการรถโดยสารฟรีสำหรับคนไทยที่มีหนังสือรับรอง
การเดินทางกลับเข้าประเทศและใบรับรองแพทย์ ไปยังด่านชายแคน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) ด่านวังประจัน
๒) ด่านปาด้งบชาร์ ๓) ด่านเบตง และ ๔)ด่านสุไหงโกลก
ขอให้คนไทยที่ลงทะบียนและได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว
สำรองที่นั่งในทันทีที่ โทร. +๖๐ ๑๖ ๒ด๕ ๙<ต +๖๐ ๑๖ ๒๑๗ ๙๕๗ และ +๖๐ ๑๖ ๒๑๒ ๙๕๓๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ ศศิธร)
เอกอัครราชทูต

28-04-63 ทีมข่าว​ นภาลัย​ ชู​ศรี​ สงขลา

Related posts