ข่าวเด่นประเด็นดัง-สระแก้วพิจารณาคัดเลือกสตรีตัวแทนจากอำเภอวังน้ำเย็น เป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2563

ข่าว สระแก้วพิจารณาคัดเลือกสตรีตัวแทนจากอำเภอวังน้ำเย็น เป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2563
*****บ่ายของวันนี้ (27 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการเพื่อให้ได้สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 โดยได้ทำการคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติจำนวน 2 คน คือ นางสุดใจ รุ่งเรือง อาชีพรับราชการครู จากอำเภอวังน้ำเย็น และนางอุบลรัตน์ ต้นพนม อาชีพ เกษตรกร จากอำเภอวังสมบูรณ์
*****นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคลชุมชนและสังคมในภาพรวม จำนวน ๑๕ ราย และเยาวชนสตรีไทยดีเด่น จำนวน ๒๕ ราย เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 17.๓๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งรางวัลที่จะได้รับประกอบด้วย รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 เข็มกลัดสัญลักษณ์สตรีไทย และเข็มกลัดดอกแคทลียา เพื่อแสดงความยินดี หลังจากได้รับฟังและดูผลการทำงานทุกด้านแล้ว ที่ประชุมฯมีมติพิจารณาเลือก นางสุดใจ รุ่งเรือง ผู้แทนสตรีจากอำเภอวังน้ำเย็น เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสระแก้วประจำปี 2563

รายงานข่าว 27 เมษายน 63 สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ จ.สระแก้ว

Related posts