ข่าวเด่นประเด็นดัง-ธนาคารอาหาร” ใช้ที่ดินเปล่าและสาธารณประโยชน์ปลูกผัก-เลี้ยงสัตว์แจกฟรีให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ขอนแก่น ผุดไอเดีย “ธนาคารอาหาร” ใช้ที่ดินเปล่าและสาธารณประโยชน์ปลูกผัก-เลี้ยงสัตว์ นำร่อง วัด-โรงเรียน และสถานที่ราชการ แจกฟรีให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในทุกอำเภอ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 เม.ย.2563 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประสานการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุกส่วนงานเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คู่ขนานไปกับการคุมเข้มตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนั้นนอกจากรัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่างๆมาให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว จังหวัดยังคงกำหนดแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆที่คู่ขนานไปด้วย โดยเฉพาะกับแผนการสร้างธนาคารอาหารให้เกิดขึ้นในระดับชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอที่ขณะนี้ได้กำหนดแผนงานด้วยการทำงานร่วมกันของ เกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัดและประมงจังหวัด ในการปรับแผนการดำเนินงานมาเน้นในการสร้างกระบวนการการผลิตอาหารในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ที่ต้องเริ่มทำทันทีทุกอำเภอ
“ พื้นที่ว่างของโรงเรียน วัด หรือสถานที่ราชการ รวมไปถึงพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุกแห่งที่มีอยู่ในชุมชน ตำบล หมู่บ้าน หรือในระดับอำเภอ จะถูกนำมาใช้ในการจัดทำเป็นแปลงเกษตร และ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ตามสภาพพื้นที่ของที่ดินในแต่ละส่วนที่เหมาะสม โยที่เกษตรจังหวัดจะจัดหาเมล็ดพันธุ์ ,ปศุสัตว์จังหวัดจะเน้นไปที่การเลี้ยวสัตว์ที่รับประทานได้ โดยเฉพาะกลุ่มไก่ไข่ หรือสัตว์ที่เหมาะสม ขณะที่ประมงจังหวัดเน้นไปที่กลุ่มการเลี้ยงปลา ซึ่งในการจัดทำธนาคารอาหารหรือ Food Bank นั้นจะเน้นที่การทำการเกษตรผสมผสาน เป็นวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ได้สามารถมานำไปรับประทานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด”
ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า โครงการธนาคารอาหาร นั้นหากพื้นที่ใดพร้อมที่จะดำเนินการทั้งจะเป็นไปในรูปแบขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ก็สามารถที่จะทำได้ทันที ด้วยหลักวาการที่หน่วยงานของรัฐด้านกรเกษตรจะเข้าไปกำกับดูแลให้ถูกสุขอนามัย และทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้วัตถุดิบด้านอาหาร ที่เพียงพอต่อการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านอาหารได้อย่างใกล้ตัว เพราะวัดโรงเรียนและสถานที่ราชการ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอ หรือสถานีตำรวจ หรือแม้กระทั่งที่ทำกร เทศบาลฯ อบจ.หรือ อบต. รวมไปถึงพื้นที่สาธารณะในการกำกับควบคุมของรัฐ ทุกพื้นที่มีตั้งอยู่ในทุกพื้นที่ดังนั้นการนำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลอดภัย ไร้สารเคมี มาเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานของการให้ความช่วยเหลือด้วยรูปแบบการทำงานที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นระบบก็จะทำให้การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ในสัดส่วนที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในทุกวิถีทาง

##จักรพันธ์ นาทันริ ขอนแก่น

Related posts