ข่าวเด่นประเด็นดัง-อำเภอร่วมกับกลุ่มภูมิใจไทย บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสพภัยโควิด -19 ตามโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19

ข่าว ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19
อำเภอร่วมกับกลุ่มภูมิใจไทย บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสพภัยโควิด -19 ตามโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19

นายนิกร ทองอำเภอร่วมกับกลุ่มภูมิใจไทย บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสพภัยโควิด -19 ตามโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19 นอภ. เสนางคนิคม .จ. อำนาจเจริญ ร่วมกับนางสุขสำรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวมมหาดไทย นางวันเพ็ญ ตั้งสกุล เลขานุการคณะกรรมาธิการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฏรและนางญาณีนาถ เข็มนาค ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย จ. อำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรม”ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -9” คณะกรรมคนเสนางคนิคมไม่ทิ่งกัน ขึ้น ณ.หอประชุมอำเภเสนางคนิคม ซึ่งมีราษฏรในพื้นที่ อ. เสนางคนิคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมอบปัจจัยและสิ่งของช่วยเหลือราษฏรในพื้นเขตเทศบาลเสนางคนิมและหมู่บ้านเป้าหมาย 6 หมู่บ้าน ที่ประปัญหาภัยพิบัตจากโรคระบาด โคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 จำนวน 1,500 เรือน
โดยมีราษฏรที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมรับปัจจัยและสิ่งของในการช่วยเหลือจากคณะกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ก่อนราษฏรจะเข้ารับมอบปัจจัยและสิ่งของในครั้งนี้จะต้องผ่านการตรวจคัดกรุง เข้าแถวลงทะเบียนโดยเว้นระยะห่างตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้

นายคู่ บุญมาศ ข่าว / ภาพ

Related posts