ข่าวเด่นประเด็นดัง-พี่ใหญ่ทหารเรือห่วงใยพี่น้องชาวประมง ให้ผ่านพ้นวิกกฤติโควิด 19

พี่ใหญ่ทหารเรือห่วงใยพี่น้องชาวประมง ให้ผ่านพ้นวิกกฤติโควิด 19 ไปให้ได้
ผอ.ศรชล.ภาค 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบอุปกรณ์และความห่วง ใยถึงพี่น้องชาวประมงและสมาคมการประมง ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19
ตามที่กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี และสมาคมประมงระยอง จัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น และ หน้ากาก Face Chield 1,000 ชิ้น เมื่อวันที่ 16-22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
ในวันนี้ 24 เม.ย.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวีดชลบุรี มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนา ธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมนาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล จัง หวัดสมุทรสาคร (รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร) นาวาเอก นิคม แจ่มยิ่ง รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทรสงคราม และ นาวาเอก สุระชัย ยงกัน รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทน ศรชล. ภาค 1 ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฯ ให้แก่ องค์กรฯ และสมาคมการประมงในจังหวัดต่างๆ ตามได้แก่ มอบอุปกรณ์ Face Shield และหน้ากากอนามัย ให้แก่องค์กรภาคประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม ประ กอบด้วย สมาคมประมงสมุทรสงคราม สมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม และสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด โดยมี นายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานสห กรณ์ประมงแม่กลองจำกัด เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงครามมอบอุปกรณ์ Face Shield และหน้า กากอนามัย ให้แก่องค์กรภาคประมงในจังหวัดสมทรสาคร ประกอบด้วย สมาคมการประมงสมุทรสาคร และชมรมอวน ลากจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ณ สมาคมการประมงสมุทรสาคร
มอบอุปกรณ์ Face Shield และหน้า กากอนามัยให้แก่ องค์กรภาคประมงในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมา คมการประมงสมุทรปราการ และสมาคมการประมงคลองด่าน โดยมีนายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปรา การ ให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ณ ท่าเรือสะพานปลาสมุทรปรา การ
ทั้งนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศรชล.ภาค 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้ฝากความห่วงใย ดูแลรักษาสุขภาพถึงพี่น้องชาวประมงทุกคนและครอบครัว รวมทั้งกรรมการสมาคมการประมงจังหวัดต่างๆ ให้ปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts