ศรีสะเกษ !! รองพ่อเมืองศรีสะเกษขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ที่อำเภอขุชันธ์

ศรีสะเกษ !! รองพ่อเมืองศรีสะเกษขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ที่อำเภอขุชันธ์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุชันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 โดยเครือข่าย ศปถ.อำเภอ ทล.24 ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง และอำเภอเบญจลักษ์ และมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนNode Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ และนำเสนอผลการข้บเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น 356 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย นำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยจัดการ Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ และการแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาจากภาคียุทธศาสตร์ 5E ( 5 เสาหลัก) ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.อำเภอ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้ ตปถ.อำเภอ ได้รายงานจุดเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ และส่งต่อไปยัง ศปถ. จังหวัด เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง และเพื่อให้ เครื่อข่าย ศปถ.อำเภอ ทั้ง 5 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อเกิดการถ่ายโยงความรู้ระหว่างกันต่อไป
นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนน จึงได้บรรจุเป็นหนึ่งในวาระการขับเคลื่อนจังหวัด 10 วาระ ที่เรียกว่า 10+1 วาระจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง และอำเภอเบญจลักษ์ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ศปถ,จังหวัดศรีสะเกษ ภาคียุทธศาสตร์ 5 เสาหลัก ตัวแทน ศปถ.อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำภอขุขันธ์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอไพรบึงและคณะทำงาน Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ การขับเคลื่อนงานป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้สอดรับกับแนวนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษในวาระการขับเคลื่อนจังหวัด 10 วาระ ที่เรียกว่า 10+1 วาระจังหวัดศรีสะเกษ โดยมุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป
****************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts